woningen en winkels

BAANSINGEL

Locatie: Alkmaar

De baansingel was in 1920 het eerste woningcomplex dat de R.K. woningbouwvereniging Goed Wonen, de huidige stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, realiseerde. De 75 jaar oude woningen voldeden niet meer aan de hedendaagse wooneisen. Samen met de toenmalige bewonerscommissie is onderzoek verricht naar de mogelijkheid van algehele renovatie. Dit bleek echter geen reële optie. Er is besloten de woningen te vervangen door nieuwbouw. Bij de totstandkoming van de woningen zijn de bewoners nauw betrokken geweest. Eén van hun wensen was dat de nieuwe woningen, net als de bestaande woningen, een directe relatie met de straat kregen. Galerijen aan de straatkant werden in dat verband niet wenselijk geacht.

De tuinkant is de zuidzijde en derhalve ook niet zo geschikt als ontsluitingszijde. Er is dan ook voor een groot gedeelte van de woningen gekozen voor een portiekontsluiting. De woningen zijn per drie rond een portiek gegroepeerd. Op de begane grond is over twee beuken een woning met tuin gerealiseerd rond een portiek. De portiek is de entree voor twee maisonnettes die boven de begane grondwoning liggen. Een aantal van deze maisonnettes zijn drie kamer woningen, een aantal zijn vier kamer woningen.

De kruising Vondellaan – Baansingel heeft als poort naar de stad, de singel is de begrenzing van de oude stad, aan weerszijden bebouwing van vijf lagen gekregen. Op de begane grond liggen een tweetal winkels, op de verdiepingen per laag drie appartementen en op de hoogste verdieping een penthouse. Aan de oostkant is een zelfde accent gerealiseerd om aan te sluiten op de naastliggende bebouwing. Aansluitend op dit accentpunt zijn een aantal galerij ontsloten appartementen gerealiseerd om in de behoefte aan woningen voor ouderen en mindervaliden te voorzien. De galerijen voor deze woningen liggen aan de zuidkant en hebben bij iedere woning een verbreed gedeelte, de buitenruimte van de woningen. Aan de westkant is als afsluiting een klein bouwblok met bergingen en één appartement gerealiseerd om aan te sluiten bij de kleinschalige bebouwing.

Uit oogpunt van duurzaamheid zijn de meeste woningen ruim bemeten, ongeveer 90 m bruto vloer oppervlak, zodat wijzigingen van de plattegrond in de toekomst eenvoudiger zijn (overmaat = flexibiliteit).

Om de unieke plek, een lang gerekt lint langs de singel (voormalige touwbanen) te versterken is de bebouwing als één lange, consistente strook vorm gegeven. Het langgerekte donkerrode bakstenen bouwlint heeft accenten en nuanceringen gekregen in de vorm van terugspringende gedeeltes van de tweede verdieping, erkers, franse balkons, luifels en geprononceerde portieken en aan de binnenzijde opvallende ‘markerstift’ kleuren.